تقويم استخدامي|سامانه استخدام ایران
تقويم استخدامي

تقويم استخدامي

عنوان استخدام شروع استخدام پايان ثبت نام توزيع کارت آزمون برگزاري آزمون
استخدام نیروی هوایی ارتش 1398-03-21 1398-04-13
استخدام در شرکت فنی و مهندسی طیف افشان (سراسری) 1398-03-13 1398-04-10 1398-04-13 1398-04-21
استخدام در سازمان بازرسی کل کشور 1398-03-12 1398-04-12
دعوت به همکاری بانک گردشگری 1398-03-06 1398-03-31
استخدام در بانک اقتصاد نوین 1398-03-05 1398-04-05
استخدام در نیروی زمینی ارتش 1398-02-02 1398-04-01

تقويم استخدام

زمان شروع استخدام

زمان برگزاري آژمون

زمان توزيع کارت ورود به آزمون

زمان آزمون استخدام

آگهي استخداماستخدامهای ويژه

استخدامهای ويژه

آگهي استخدام