معرفي کارجويان جوياي کار | سامانه استخدام ایران
معرفي کارجويان جوياي کار

معرفي کارجويان جوياي کار


مریم صفارمقدم
مریم صفارمقدم
مسئول دفتر مدیریت و فروش و منشی و کارمند اداری
اینجانب ﻓﺮدی ﻣﺘﻌﻬﺪ. رازدار و ﺻﺎدق. دور از ﺣﺎﺷﯿﻪ. ﭘﯿﮕﯿﺮ. ﻣﻨﻈﺒﻂ. ﺗﻼش ﻣﺤﻮر. ﻓﻌﺎل. ﻣﻨﻄﻘﯽ. ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮﺧﺘﻦ و آﻣﻮزش. ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت. ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋ
براي نمايش اطلاعات خود در اين بخش،‌بعد از ورود به ناحيه کاربري خود به بخش تبليغ کارجويي مراجعه کنيد
آگهي استخدام


معرفي کارجويان

رزومه کار

کارجويان

جذب نيرو

بازار کار

تخصص مورد نياز

کار مورد علاقه