استخدامهاي علوم پزشکي | سامانه استخدام جو
استخدامهاي علوم پزشکي

استخدامهاي علوم پزشکي

عنوان

» استخدام پزشک عمومی در درمانگاه


مهلت :  1399/09/28

» استخدام پاتولوژیست یا دکترای تک رشته ای


مهلت :  1399/09/27

» استخدام بیمارستان شرق در چندین عنوان شغلی


مهلت :  1399/09/26

» استخدام یک مطب زنان با عنوان منشی


مهلت :  1399/09/19

» استخدام یک مرکز ترک اعتیاد با عنوان روانشناس


مهلت :  1399/09/17

» استخدام درمانگاه شبانه روزی با عنوان کارشناس پرستاری


مهلت :  1399/09/17

» استخدام موسسه خیریه کهریزک با عنوان نسخه پیچ


مهلت :  1399/09/17

» استخدام شرکت مشکات فارمد در ۲ عنوان شغلی


مهلت :  1399/09/15

» استخدام آزمایشگاه پاتوبیولوژی کیمیاگر با عنوان پذیرش آزمایشگاه


مهلت :  1399/09/14

» استخدام یک بیمارستان خصوصی با عنوان پرستار


مهلت :  1399/09/12

» استخدام موسسه خیریه توانبخشی و نگهداری معلولین در ۲ عنوان شغلی


مهلت :  1399/09/11

» استخدام بیمارستان مفرح با عنوان پرستار بخش ICU


مهلت :  1399/09/11

» استخدام یک کلینیک رادیولوژی با عنوان منشی


مهلت :  1399/09/08

» استخدام داروخانه ای با عنوان نسخه پیچ


مهلت :  1399/09/06

استخدام یک درمانگاه شبانه روزی با عنوان ماما


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک مرکز درمانی با عنوان حسابدار


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام بیمارستان جامع سرطان در چندین عنوان شغلی از سراسر کشور


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک بیمارستان با عنوان کارشناس علوم آزمایشگاهی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام شرکت آسان درمان با عنوان کارشناس پرستاری در ۲ استان


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام درمانگاه شبانه روزی ایران با عنوان پزشک عمومی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک بیمارستان با عنوان کمک بهیار


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام درمانگاه شبانه روزی پنجتن در ۲ عنوان پزشک و دندانپزشک


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک کلینیک دندانپزشکی معتبر در ۵ عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام با عنوان نسخه پیچ در یک داروخانه شبانه روزی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک داروخانه با عنوان پرسنل نسخه پیچ


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام تعدادی نیرو در چند عنوان شغلی در یک مرکز آمبولانس


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک شرکت معتبر با عنوان پرستار


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام در یک بیمارستان با عنوان پرستار


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک بیمارستان با عنوان کارشناس فیزیوتراپی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک کلینیک فیزیوتراپی معتبر با عنوان فیزیوتراپیست


مهلت :  اتمام مهلت

آگهي استخدام